Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-208. Εργαστήριο Φυσικής ΙΙI - Οπτική

Μέθοδος Αξιολόγησης

Οι κανονισμοί για την βαθμολογία του μαθήματος αναφέρονται στον νέο οδηγό σπουδών και δίνονται και παρακάτω. Πιο συγκεκριμένα:

  1. 50% του βαθμού προέρχεται από τις αναφορές (Α1) και προφορική εξέταση ή συμμετοχή στο μάθημα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (Α2) όπως καθορίζει ο διδάσκων (βαθμός Α=Α1+Α2).
  2. Ο μέσος βαθμός από όλες τις αναφορές υπολογίζεται από όλες πλην της χειρότερης.
  3. 25% του βαθμού προέρχεται από την γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. (βαθμός Β1)
  4. 25% του βαθμού προέρχεται από εξέταση στο τέλος του εξαμήνου σε μία πειραματική άσκηση μέσα στο εργαστήριο από αυτές που έχει διδαχθεί. (βαθμός Β2)
  5. Αν ένας φοιτητής έχει βαθμό Α (=Α1+Α2)<5 δεν μπορεί να λάβει μέρος στις γραπτές εξετάσεις. Πρέπει να δηλώσει εκ νέου το μάθημα σε μελλοντικό εξάμηνο, και να το επαναλάβει πλήρως εκτελώντας και πάλι όλα τα πειράματα.
  6. Για να θεωρηθεί ότι ένας φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ένα από το μαθήματα πρέπει να έχει αξιολογηθεί με βαθμό ανώτερο ή ίσο του 5 σε κάθε επιμέρους κομμάτι, δηλαδή Α (=Α1+Α2)>=5, Β1>=5 και Β2>=5. Αυτό αντιστοιχεί σε προβιβάσιμο βαθμό στην αξιολόγηση εργασιών και προετοιμασίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (Α), τελική θεωρητική γραπτή εξέταση (Β1) και στην πειραματική τελική εξέταση (Β2).
  7. Ο διδάσκων παραδίνει κατάσταση βαθμολογίας στην Γραμματεία στην οποία φαίνονται μαζί με τον τελικό βαθμό και οι τρεις επιμέρους βαθμοί Α, Β1 και Β2.
  8. Αν ένας φοιτητής έχει Α>=5 αλλά Β1<5 ή Β2<5 οφείλει να δηλώσει το μάθημα εκ νέου σε μελλοντικό εξάμηνο (εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου ή Ιουνίου) οπότε και θα εξεταστεί μόνο στο τελικό μέρος διατηρώντας τον βαθμό (Α) που είχε από την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και τους αντίστοιχους βαθμούς Β1 ή Β2 (>=5).