Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-208. Εργαστήριο Φυσικής ΙΙI - Οπτική

Κανονισμοί Λειτουργίας Εργαστηρίου

  1. Οι φοιτητές προσέρχονται στο εργαστήριο ακριβώς στην αρχή της ώρας, το ακαδημαϊκό τέταρτο δεν ισχύει στα εργαστήρια. Καθυστερημένη προσέλευση θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στον βαθμό Α2 (βλέπε Αξιολόγηση).
  2. Οι φοιτητές υποχρεούνταιι να έρχονται διαβασμένοι και προετοιμασμένοι για την κάθε εργαστηριακή άσκηση. Αυτό ισχύει από το πρώτο εργαστήριο. Τα βιβλία έχουν ήδη δοθεί στην ώρα τους και το πρόγραμμα των ασκήσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του μαθήματος (βλέπε Πειράματα).
  3. Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και δεν επιτρέπονται τρόφιμα ή ροφήματα στην αίθουσα του εργαστηρίου. Το κάπνισμα εντός του εργαστηρίου απαγορεύεται αυστηρά.
  4. Οι αναφορές θα παραδίδονται στην καθορισμένη ημερομηνία αλλιώς δεν θα γίνονται αποδεκτές. Δηλ. στην αρχή του επομένου εργαστηρίου. Οι αναφορές θα γράφονται από κοινού από τα μέλη της ομάδας και θα δίνεται ένας βαθμός ανά αναφορά, ανά ομάδα. Όλα τα μέλη της ομάδας οφείλουν να γνωρίζουν καλά το πλήρες περιεχόμενο των αναφορών της ομάδας τους και να είναι έτοιμοι να απαντήσουν οποιαδήποτε ερώτηση πάνω σε αυτό.
  5. Οι αναφορές πρέπει να είναι καλογραμμένες και ευανάγνωστες. Να έχουν ως πρώτη σελίδα την φόρμα που θα σας δοθεί. Η φόρμα αυτή είναι διαθέσιμη ως αρχείο Word ή PDF.
  6. Όλοι οι φοιτητές πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για θέματα που αφορούν το εργαστήριο από τον πίνακα ανακοινώσεων του Εργαστηρίου στην παρούσα ιστοσελίδα του μαθήματος (http://ph208.edu.physics.uoc.gr) καθώς και από e-mails που θα σας αποστέλνονται στον λογαριασμό που σας έχει ήδη δοθεί από το πανεπιστήμιο (δηλαδή phxxxx@edu.physics.uoc.gr όπου xxxx είναι ο Α.Μ).
  7. Οι φοιτητές μπορούν να φέρνουν τα laptop τους στο εργαστήριο και να τα χρησιμοποιούν στην καταγραφή, ανάλυση και απεικόνιση των αποτελεσμάτων τους κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο στην προετοιμασία της αναφοράς.
  8. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων (δεδομένα) που πάρθηκαν κατά την ώρα του πειράματος θα υπογράφονται από τον διδάσκοντα (ή μεταπτυχιακούς βοηθούς) προ του τέλους του εργαστηρίου και θα επισυνάπτονται στην συγκεκριμένη αναφορά.
  9. Όλα τα πειράματα είναι υποχρεωτικά και θα κρατιέται απουσιολόγιο. Στην περίπτωση που για κάποιο λόγο οι φοιτητές δεν μπορούν να είναι παρόντες σε κάποιο πείραμα λόγω ανωτέρας βίας θα πρέπει πάντοτε να αναπληρώνουν το χαμένο εργαστήριο κατόπιν συνεννοήσεως με τον διδάσκοντα και τους βοηθούς.